E-challenge Harmonogram Trasa Posádky Partneři Kontakt Archiv 2019 Registrace!
Podmínky účasti
 1. Výzva E-Challenge 2021 (dále jen „výzva“) je hromadný vytrvalostní test vlastností elektromobilů (BEV), zatížitelnosti veřejné nabíjecí infrastruktury na zvolené trase a schopností jejich posádek.

 2. Výzva je určena dvoučlenným posádkám, kdy oba členové posádky jsou starší 18-ti let a jsou držiteli platného řidičského oprávnění typu B (osobní motorová vozidla).

 3. Posádky účastnící se výzvy stvrdí svým podpisem při startovní registraci, že nejsou nakažení nemocí COVID-19, nejsou v karanténě, vědomě nepřišli do styku v posledních 14 dnech s další nakaženou osobou a nepociťují příznaky této nemoci.

 4. Účastníci výzvy se zavazují dodržovat všechna pravidla a vládní nařízení týkající se zabránění šíření nemoci COVID-19, platící v době konání výzvy.

 5. Posádky se mohou účastnit se výzvy výhradně v osobním motorovém vozidle kategorie (M1) poháněném pouze elektrickým pohonem (BEV), bez pomocných agregátů. Vozidlo musí v době konání výzvy splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, být osazeno přináležejícími registračními značkami  s vylepenou platnou vinětou technické kontroly, a být pojištěno zákonným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích. S ohledem na trasu výzvy a datum konání musí být všechny nápravy použitého vozidla osazeny zimními pneumatikami se zákonnou hloubkou dezénu.

 6. Výzvy se účastníci účastní jako soukromé osoby na vlastní riziko. Nejedná se o sportovní akci. Účastníci výzvy, ani jejich vozidla nejsou ze strany organizátora výzvy nijak pojištěná. Rovněž organizátor výzvy neposkytuje, žádnou technickou pomoc na trati pro případ dopravní nehod, nebo závady.

 7. Účastníci výzvy jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. A pro dobíjení vozidel v průběhu výzvy používat jen veřejně dostupnou infrastrukturu (veřejně dostupné nabíjecí stanice).

 8. Účastníci výzvy souhlasí s tím aby organizátor výzvy shromažďoval prostřednictvím technických prostředků (OBD2-GPS trackery, nabíjecí karty, videokamery) telemetrické údaje o jednotlivých vozidlech (čas jízdy a nabíjení, aktuální a průměrná rychlost, aktuální pozice a stav vozidla, apd…), za účelem vyhodnocení výsledků a pro potřeby následného statistického zpracování.

 9. Účastníci výzvy přebírají za zapůjčený materiál (OBD2-GPS trackery, nabíjecí karty, videokamery) po dobu zápůjčky hmotnou odpovědnost.

 10. Účastníci výzvy poskytnou organizátorovi výzvy zdarma fotografický a video materiál pořízený během výzvy a souhlasí se zveřejněním těchto materiálů i vybraných osobních údajů (jméno, příjmení, fotografie, videozáznam) pro potřeby propagace výzvy E-Challenge.

 11. Všechny řádně zaregistrované posádky účastníků výzvy mají nárok na předstartovní služby (registrace, polep, neinvazivní instalaci OBD2-GPS trackeru, noční parkování na oploceném parkovišti, a přístup k AC zásuvce 230V/16A pro noční 100% dobití), tak i zdarma vstup na první výstavní den výstavy E-Salon 2021, v rámci které budou na slavnostním galavečeru vyhlášeny výsledky výzvy.

 12. Organizátor výzvy rozlišuje účastnické posádky na „partnerské“ a „soukromé“:

  • Soukromá posádka po vyplnění dotazníku níže a na základě zaplacení účastnického poplatku (2000 Kč/posádka) získá oprávnění na účast ve výzvě. Poplatek je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů od provedení registrace, v opačném případě registrace propadá v prospěch dalších zájemců. Registrační poplatek je nevratný, registrovaná posádka však může svou registraci přenechat jiné posádce, po dohodě s organizátorem výzvy. Soukromá posádka může startovat pouze pod soukromými jmény účastníků výzvy a nemá žádná práva ke komerční propagaci své účasti na této výzvě.

  • Partnerská posádka je závazně registrována po vyplnění dotazníku níže a po uzavření partnerské smlouvy a vyrovnání závazků z této smlouvy vyplývající. Za protiplnění za účast na výzvě můžou být vedle finančních prostředků vyjednány služby hmotného i nehmotného charakteru. Partnerská posádka je oprávněna startovat pod vybraným názvem (třeba název partnera) a má smlouvou upravená práva ke komerční propagaci své účasti na této výzvě,

 13. Účastníci výzvy berou na vědomí, že v průběhu konání výzvy může dojít k zásahu vyšší moci (povětrnostní vlivy, epidemiologická opatření, požár apod…), kdy organizátor výzvy bude nucen tuto situaci řešit formou náhradního termínu konání výzvy, případně zrušením výzvy.

 14. Organizátor výzvy E-Challenge 2021 si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výzvy okamžitě a bez náhrady na finanční kompenzaci z následujících důvodů:

  • Účastník se ve stanoveném termínu neuhradí registrační poplatek.
  • Účastník se nedostaví ve stanoveném termínu ke startovní registraci.
  • Účastníci výzvy nesplní podmínky výzvy (výše).
  • Vozidlo účastníků nesplní podmínky výzvy (výše).

© 2021 Všechna práva vyhrazena EV Solutions s.r.o.